1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Melon s.r.o., se sídlem Pražákova 8/245, Ostrava-Mariánské Hory, identifikační číslo: 26865726, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28702 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mpartner.cz (alias www. m-partner.cz ) (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Na e-shopu se poskytuje přístup k hodnocení zboží jinými spotřebiteli. Autenticita těchto recenzí je zajišťována tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž není možné zboží hodnotit bez provedení objednávky. Tímto způsobem jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti při osobním odběru na pobočce společnosti

- dobírkou při převzetí u dopravce

- bezhotovostně před dodáním zboží na základě proforma faktury

- bezhotovostně po dodání zboží na základě faktury

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na základě proforma faktury je kupní cena splatná do data uvedeného na ní. Po uplynutí této doby je prodávající oprávněn kupní smlouvu zrušit. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Ceny zboží na webové stránce jsou zobrazeny po slevách platných pro přihlášeného odběratele (kupujícího). Sjednané individuální ceny a slevy na jednotlivé položky jsou nenárokové a prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv ceny a slevy změnit bez předchozího upozornění.

4.8. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo zpřístupní její elektronickou formu na příslušné místo v uživatelském účtu nebo fyzicky vytištěnou přiloží k zásilce se zbožím.

4.9. Cena zboží zahrnuje běžný způsob balení. Kupující bere na vědomí, že kupuje zboží „tak jak je“ tedy že obaly jsou označeny obchodní značkou prodávajícího, nebo jinou značkou. Veškeré další změny požadované odběratelem jsou zpoplatněny.

4.10. Prodávající zasílá po přijetí objednávky odběrateli dílčí Kupní smlouvu s uvedenými cenami e-mailem. Po potvrzení Kupní smlouvy odběratelem je uzavřena Kupní smlouva a ceny jsou považovány za platné a závazné pro daný jednotlivý obchodní případ.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

Odstoupit od kupní smlouvy nelze v případech, kdy zboží vykazuje vadu. V tomto případě se postupuje dle reklamačního řádu 9.5.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mpartner.cz. Pro vznik nároku na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen navrátit zboží prodávajícímu v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí být kompletní a nepoškozené.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to převodem na jeho bankovní účet. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupující.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, avšak doporučujeme zásilku převzít s výhradou, kterou podepíše zástupce přepravce na přepravním listu a dále pořídit řádnou a jasnou fotodokumentaci takové zásilky. Viditelné vady způsobené přepravcem musí odběratel reklamovat u dodavatele do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.

6.5. Pokud dojde k poškození zboží vlivem přepravy, aniž by bylo viditelně poškozené vnější balení zásilky, je kupující povinen nahlásit tuto škodu prodávajícímu neprodleně po zjištění (po rozbalení zásilky), nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal na webové stránce www.mpartner.cz nebo v technickém listu výrobku.

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Toto ustanovení neplatí, pokud je vada výrobku způsobena technickou vlastností výrobků.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající fyzicky obdržel od kupujícího reklamované zboží. Pro ohlášení reklamace může prodávající použít reklamační formulář, který je k dispozici na webové stránce www.mpartner.cz .  

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7. Nároky z vad nevznikají v případě vad, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží z dodavatele na objednatele:

7.7.1. V důsledku neodborného či nedbalého užívání zboží či nakládání s ním;

7.7.2. V důsledku nadměrného zatěžování;

7.7.3. Působením ohně, vody, statické elektřiny, přepětím v elektrorozvodné nebo elektrické síti

7.7.4. Nehodou, nesprávným použitím zboží, opotřebením a mechanickým poškozením,

7.7.5. Poškozením způsobeným při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo použitím nesprávným způsobem neslučitelným s obvyklým používáním nebo technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice

7.7.6. Nesprávnou manipulací či zacházením s výrobkem v rozporu s obvyklým používáním nebo technickými normami či jinými bezpečnostními předpisy platnými v České republice

7.7.7. Vlivem nevhodného umístění nebo v důsledku působení vnějších vlivů, jež nejsou a nemohly být dodavatelem rozumně předpokládány.

7.8. Ze záruky je oprávněn výhradně objednatel, který není oprávněn toto právo přenést na třetí osobu bez předchozího souhlasu dodavatele.

7.9. Objednatel je povinen uhradit dodavateli veškeré náklady, které mu vznikly neoprávněnou reklamací vady (včetně nákladů na její případné odstranění), tedy reklamací vady, na níž se nevztahuje dodavatelova odpovědnost za vady či jím poskytnutá záruka, nebo v případě, kdy objednateli nároky z vad nevznikly. Rovněž je objednatel povinen uhradit dodavateli veškeré marně vynaložené náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s postupem nutným k odstranění vad v případě neposkytnutí nutné součinnosti ze strany objednatele.

7.10. Sjednají-li smluvní strany ve smlouvě záruku za jakost, tato plně nahrazuje zákonnou odpovědnost dodavatele za vady.

7.11 Poskytnutí smluvní záruky je podmíněno uhrazením všech splatných závazků objednatele vůči dodavateli. Pokud bude objednatel v době reklamace vady zboží v prodlení s úhradou některého ze svých splatných závazků vůči dodavateli, je dodavatel oprávněn řešení reklamačního nároku objednatele přerušit po dobu prodlení objednatele s úhradou svých závazků vůči dodavateli, aniž by však došlo k prodloužení záruční doby.

Záruka na zboží
7.12. Všeobecná záruční doba platí na celém území ČR. Záruka na naše produkty v případě exportu a instalacích v jiných zemích se sjednává individuálně a písemně. Standardní technické provedení našich produktů odpovídá naší katalogové specifikaci pro ČR a pokud neodpovídá specifickým požadavkům zahraničních odběratelů, není tato skutečnost důvod k reklamaci. Pokud byl výrobek používán fyzickou osobou (nepodnikatelem), poskytujeme záruční dobu v délce 24 měsíců a 12 měsíců, pokud byl výrobek používán právnickou osobou (podnikatelem), podle § 1921 odst.1, zákona 89/2012. Záruční doba na baterie, případně i baterie vestavěných do výrobků je 6 měsíců od uvedení do provozu, nebo od instalace svítidla, pokud není uvedeno jinak. V případě zahájení reklamačního řízení je kupující povinen prokazatelně doložit bez vyzvání, kdo byl uživatelem výrobku. V opačném případě se má za to, že uživatelem byla právnická osoba (podnikatel). Záruční doba počíná datem uvedení do provozu. V případě zahájení reklamačního řízení je kupující povinen prokázat, kdy byl uveden výrobek do provozu. V opačném případě se má za to, že byl výrobek uveden do provozu datem prodeje.

7.13. Záruční doba může být u jednotlivých produktů dodavatelem prodloužena nad rámec 12 měsíců. Položky, u kterých je možné délku záruční doby prodloužit, mají na webové stránce v detailu položky vyznačenou prodlouženou dobu záruky

7.14 Pokud u výrobku není přiložen záruční list, slouží jako záruční list doklad o prodeji.

7.15 V případě výrobků, které prodávající prodal kupujícímu a které nejsou opatřeny obchodní značkou prodávajícího, neposkytuje prodávající žádnou záruku, výslovnou nebo implikovanou, ani žádnou záruku obchodovatelnosti nebo způsobilosti pro konkrétní účel. Může však poskytnout kupujícímu v případě žádosti záruky výrobce příslušného výrobku, avšak pouze v takovém rozsahu, který povoluje zákon a příslušné smlouvy.

7.16 Žádný prodejce či distributor nemá oprávnění, aby jakkoliv upravoval tyto Všeobecné obchodní podmínky.

7.17 Prodávající zahájí reklamační proces neprodleně po fyzickém obdržení reklamovaného zboží. Kupující předkládá prodávajícímu zboží k reklamaci v místě, kde zboží objednal nebo zakoupil, případně přímo na pobočce společnosti, na adrese Nad Porubkou 2223/29, Ostrava-Poruba, 708 00, a to na své náklady, pokud není dohodnuto jinak

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy www.dtest.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, či uvedenou kupujícím v objednávce. 
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Melon s. r. o., Nad Porubkou 2223/29, Ostrava-Poruba, 708 00, adresa elektronické pošty info@mpartner.cz, telefon +420 732 980 222. 

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

12.1. Změny technických údajů zboží prezentovaného v katalogu nebo na webové stránce bez předchozího upozornění jsou vyhrazeny. Společnost Melon s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené chybnými nebo nepřesnými údaji, nepřesnou interpretací jakéhokoliv obsahu, obsahu katalogu nebo webové stránky, nebo škody způsobené nesprávným použitím, zapojením nebo nevhodnou instalací výrobku.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Melon s. r. o., Nad Porubkou 2223/29, Ostrava-Poruba, 708 00, adresa elektronické pošty info@mpartner.cz, telefon +420 732 980 222. 

 

Žádná položka