1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Melon s.r.o., se sídlem Pražákova 8/245, Ostrava-Mariánské Hory, identifikační číslo: 26865726, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28702 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou právnickou osobou, nebo fyzickou osobou – podnikatelem (dále jen „kupující“). Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na jednotlivé obchodní případy uzavřené nejen prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, ale i jiným způsobem.

1.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.mpartner.cz (alias www.m-partner.cz) (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je fyzickou osobou – nepodnikatelem.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v Rámcové, nebo dílčí kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Má se za to, že odběratel, který uzavírá kupní smlouvu s dodavatelem, je seznámen s aktuálním zněním těchto obchodních podmínek.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. V případě, že kupující uvede nepravdivé údaje, může být účet administrátorem zrušen.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Je však oprávněn zaregistrovat do uživatelského účtu další osoby, oprávněné k objednávání zbo­ží.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, například poskytovatele internetového připojení.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny za 1 (jednu) měrnou jednotku (ks, m, nebo jiná MJ), bez daně z přidané hodnoty včetně všech případných souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, není-li uvedeno jinak.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. Objednání zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Pokud kupující neuvede žádnou výhradu, má se za to, že obchodní vztah se řídí přednostně těmito obchodními podmínkami, které mají přednost před případnými obchodními podmínkami na straně kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Prodejní ceny zboží jsou smluvní. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti při osobním odběru na pobočce společnosti
  • dobírkou při převzetí u dopravce
  • bezhotovostně před dodáním zboží na základě proforma faktury
  • bezhotovostně po dodání zboží na základě faktury
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na základě proforma faktury je kupní cena splatná do data uvedeného na ní. Po uplynutí této doby je prodávající oprávněn kupní smlouvu zrušit. V případě bezhotovostní platby na základě faktury je kupní cena splatná do 30 dnů nebo do data uvedeného na ní.

4.5. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Ceny zboží na webové stránce jsou zobrazeny po slevách platných pro přihlášeného odběratele (kupujícího). Sjednané individuální ceny a slevy na jednotlivé položky jsou nenárokové a prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv ceny a slevy změnit bez předchozího upozornění.

4.9. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo zpřístupní její elektronickou formu na příslušné místo v uživatelském účtu nebo fyzicky vytištěnou přiloží k zásilce se zbožím.

4.10. Cena zboží zahrnuje běžný způsob balení. Kupující bere na vědomí, že kupuje zboží „tak jak je“ tedy že obaly jsou označeny obchodní značkou prodávajícího, nebo jinou značkou. Veškeré další změny požadované odběratelem jsou zpoplatněny.

4.11. Prodávající zasílá po přijetí objednávky odběrateli dílčí Kupní smlouvu s uvedenými cenami e-mailem. Po potvrzení Kupní smlouvy odběratelem je uzavřena Kupní smlouva a ceny jsou považovány za platné a závazné pro daný jednotlivý obchodní případ.

5. Vratné obaly

5.1. Kupující bere na vědomí, že palety, případně jiné zálohované obaly použité k přepravě zboží, je možné vrátit do 30 dnů na pobočku naší společnosti. Po této době zaniká nárok na vrácení. Vrácené palety budou dobropisovány ve stejné výši. Vrácení palet provádí odběratel na své náklady, pokud není dohodnuto jinak.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

Odstoupit od kupní smlouvy nelze v případech, kdy zboží vykazuje vadu. V tomto případě se postupuje dle reklamačního řádu, článku 9.5.

6.2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mpartner.cz . Veškeré náklady spojené se zasíláním zboží kupujícím zpět prodávajícímu nese kupující. Pro vznik nároku na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen navrátit zboží prodávajícímu v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí být kompletní a nepoškozené.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to převodem na jeho bankovní účet. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7. Vrácení zboží

Vrácení zboží je možné jen po dohodě s prodávajícím. Prodávající je oprávněn za vrácení zboží dle tohoto článku vyúčtovat objednateli manipulační poplatek ve výši 10 % (minimálně 100 Kč bez DPH) z kupní ceny vraceného zboží bez DPH, není-li dohodnuto jinak. Manipulační poplatek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Případné vrácení zboží nemá vliv na splatnost faktury za zboží. Na vrácení zboží nemá objednatel právní nárok a dodavatel je oprávněn vrácení zboží odmítnout bez uvedení důvodu.

7.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Toto ujednání platí za předpokladu, že není v rozporu článkem 5.1.

7.2. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Přeprava, dodání zboží a škody vzniklé během přepravy

8.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání na sjednaném místě.

8.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, avšak doporučujeme zásilku převzít s výhradou, kterou podepíše zástupce přepravce na přepravním listu a dále pořídit řádnou a jasnou fotodokumentaci takové zásilky. Viditelné vady způsobené přepravcem musí odběratel reklamovat u dodavatele do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.

8.5. Pokud dojde k poškození zboží vlivem přepravy, aniž by bylo viditelně poškozené vnější balení zásilky, je kupující povinen nahlásit tuto škodu prodávajícímu neprodleně po zjištění (po rozbalení zásilky), nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky. 

8.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

9. Přeprava, dodání zboží a škody vzniklé během přepravy

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že:

9.2.1 Zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal.

9.2.2. Zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li toto ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal na webové stránce www.mpartner.cz nebo v technickém listu výrobku.

9.2.3. Že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.2.4. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

9.2.5. Zboží je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

9.2.6. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3. Ustanovení uvedená v čl. 9.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Toto ustanovení neplatí, pokud je vada výrobku způsobena technickou vlastností výrobku.

9.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající fyzicky obdržel od kupujícího reklamované zboží. Pro ohlášení reklamace může prodávající použít reklamační formulář, který je k dispozici na webové stránce www.mpartner.cz

9.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, pokud byl vydán.

9.7. Nároky z vad nevznikají v případě vad, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží z dodavatele na objednatele:

9.7.1. V důsledku neodborného či nedbalého užívání zboží či nakládání s ním;

9.7.2. V důsledku nadměrného zatěžování;

9.7.3. Působením ohně, vody, statické elektřiny, přepětím v elektrorozvodné nebo elektrické síti,

9.7.4. Nehodou, nesprávným použitím zboží, opotřebením a mechanickým poškozením,

9.7.5. Poškozením způsobeným při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo použitím nesprávným způsobem neslučitelným s obvyklým používáním nebo technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice

9.7.6. Nesprávnou manipulací či zacházením s výrobkem v rozporu s obvyklým používáním nebo technickými normami či jinými bezpečnostními předpisy platnými v České republice

9.7.7. Vlivem nevhodného umístění nebo v důsledku působení vnějších vlivů, jež nejsou a nemohly být dodavatelem rozumně předpokládány.

9.8. Ze záruky je oprávněn výhradně objednatel, který není oprávněn toto právo přenést na třetí osobu bez předchozího souhlasu dodavatele.

9.9. Objednatel je povinen uhradit dodavateli veškeré náklady, které mu vznikly neoprávněnou reklamací vady (včetně nákladů na její případné odstranění), tedy reklamací vady, na níž se nevztahuje dodavatelova odpovědnost za vady či jím poskytnutá záruka, nebo v případě, kdy objednateli nároky z vad nevznikly. Rovněž je objednatel povinen uhradit dodavateli veškeré marně vynaložené náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s postupem nutným k odstranění vad v případě neposkytnutí nutné součinnosti ze strany objednatele.

9.10. Sjednají-li smluvní strany ve smlouvě záruku za jakost, tato plně nahrazuje zákonnou odpovědnost dodavatele za vady.

9.11 Poskytnutí smluvní záruky je podmíněno uhrazením všech splatných závazků objednatele vůči dodavateli. Pokud bude objednatel v době reklamace vady zboží v prodlení s úhradou některého ze svých splatných závazků vůči dodavateli, je dodavatel oprávněn řešení reklamačního nároku objednatele přerušit po dobu prodlení objednatele s úhradou svých závazků vůči dodavateli, aniž by však došlo k prodloužení záruční doby.

Záruka na zboží
9.12. Všeobecná záruční doba platí na celém území ČR. Záruka na naše produkty v případě exportu a instalacích v jiných zemích se sjednává individuálně a písemně. Standardní technické provedení našich produktů odpovídá naší katalogové specifikaci pro ČR a pokud neodpovídá specifickým požadavkům zahraničních odběratelů, není tato skutečnost důvod k reklamaci. Pokud byl výrobek používán fyzickou osobou (nepodnikatelem), poskytujeme záruční dobu v délce 24 měsíců a 12 měsíců, pokud byl výrobek používán právnickou osobou (podnikatelem), podle § 1921 odst.1, zákona 89/2012. Záruční doba na baterie, případně i baterie vestavěných do výrobků je 6 měsíců od uvedení do provozu, nebo od instalace svítidla, pokud není uvedeno jinak. V případě zahájení reklamačního řízení je kupující povinen prokazatelně doložit bez vyzvání, kdo byl uživatelem výrobku. V opačném případě se má za to, že uživatelem byla právnická osoba (podnikatel). Záruční doba počíná datem uvedení do provozu. V případě zahájení reklamačního řízení je kupující povinen prokázat, kdy byl uveden výrobek do provozu. V opačném případě se má za to, že byl výrobek uveden do provozu datem prodeje.

9.13. Záruční doba může být u jednotlivých produktů dodavatelem prodloužena nad rámec 12 měsíců. Položky, u kterých je možné délku záruční doby prodloužit, mají na webové stránce v detailu položky vyznačenou prodlouženou dobu záruky.

9.14 Pokud u výrobku není přiložen záruční list, slouží jako záruční list doklad o prodeji.

9.15 V případě výrobků, které prodávající prodal kupujícímu a které nejsou opatřeny obchodní značkou prodávajícího, neposkytuje prodávající žádnou záruku, výslovnou nebo implikovanou, ani žádnou záruku obchodovatelnosti nebo způsobilosti pro konkrétní účel. Může však poskytnout kupujícímu v případě žádosti záruky výrobce příslušného výrobku, avšak pouze v takovém rozsahu, který povoluje zákon a příslušné smlouvy.

9.16 Žádný prodejce či distributor nemá oprávnění, aby jakkoliv upravoval tyto Všeobecné obchodní podmínky.

9.17 Prodávající zahájí reklamační proces neprodleně po fyzickém obdržení reklamovaného zboží. Kupující předkládá prodávajícímu zboží k reklamaci v místě, kde zboží objednal nebo zakoupil, případně přímo na pobočce společnosti, na adrese Nad Porubkou 2223/29, Ostrava-Poruba, 708 00, a to na své náklady, pokud není dohodnuto jinak

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Prodávající ve vztahu ke kupujícímu je vázán etickými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Tento kodex je zveřejněn na webové stránce www.mpartner.cz

10.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy www.dtest.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.5. Náhrada škody

10.5.1. Celkový rozsah povinnosti prodávajícího nahradit objednateli újmu na jmění (škodu), která objednateli v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne, je omezen do výše 10 % celkové smluvní ceny daného zboží (bez DPH), a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Nahrazuje se pouze škoda, která vznikla na zdraví či majetku materiální povahy. Ušlý zisk ani další typy škod se nenahrazují. Škoda se nahrazuje přednostně v penězích. Případné smluvní pokuty či jiné písemně sjednané sankce hrazené prodávajícím objednateli se započítávají do náhrady celkové škody v plné výši. Výše sjednané omezení se nepoužije na náhradu škody způsobenou úmyslně, nebo na náhradu škody způsobené člověku na jeho přirozených právech. Promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody trvá 2 měsíce a počíná běžet dnem podání reklamace v písemné formě. Toto ustanovení platí i pro právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku.

10.5.2. V případě, že plnění ze smlouvy má sloužit zájmům třetí osoby a objednatel nebude konečným uživatelem nebo jediným uživatelem zboží, prací nebo služeb, je objednatel povinen smluvně zajistit, že třetí osoba, jejímž zájmům plnění ze smlouvy slouží, omezí odpovědnost dodavatele ve stejném rozsahu, v jakém je odpovědnost mezi dodavatelem a objednatelem omezena smlouvou popř. těmito podmínkami. V případě, že objednatel takové omezení odpovědnosti nesjedná, bude povinen dodavateli nahradit případnou újmu v takovém rozsahu, který představuje rozdíl mezi náhradou újmy poskytnutou třetí osobě bez výše popsaného omezení povinnosti nahradit újmu a náhradou škody, kterou by dodavatel jinak poskytl třetí osobě při existenci shora popsaného omezení odpovědnosti

10.5.3 V případě, že dojde během záruční doby k vadě výrobku, vadu přednostně odstraňuje prodávající na své náklady. Po dohodě opravu výrobku však může provést také kupující nebo třetí strana. V takovém případě kupujícímu, nebo třetí straně náleží náhrada škody, kterou představují náklady na opravu, do maximální výše podle odstavce 10.5.1.. V tomto případě platí, že výše náhrady škody musí být sjednána s prodávajícím již před započetím opravy, a to pouze písemnou formou. V případě, že kupující, nebo třetí strana provede opravu výrobku bez písemného souhlasu prodávajícího, nebo výše náhrady škody ze strany prodávajícího nebyla písemně sjednána, vzniklá škoda se nenahrazuje. Dohodu o opravě výrobku a náhradě škody, může podepsat pouze statutární orgán obou stran. Pro účely jasnosti a srozumitelnosti se uvádí, že náhrada škody se nevztahuje na výlohy související s demontáží, dopravou, případně opětovnou montáží výrobku, pokud není písemně dohodnuto jinak.

10.5.4 V případě, že předmětem uzavřené kupní smlouvy je pouze dodávka zboží bez instalace, nese náklady vzniklé s doručením reklamovaného zboží Dodavateli a zpět Kupující (například náklady na demontáž a opětovnou montáž, dopravu, likvidaci odpadu, náklady na dopravu, zvedací zařízení, lešení, výlohy na mzdy, parkování apod.) Tímto není dotčeno ujednání v odstavci 10.5.1.

12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. Doručování

13.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, či uvedenou kupujícím v objednávce. 
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Melon s. r. o., Nad Porubkou 2223/29, Ostrava-Poruba, 708 00, adresa elektronické pošty info@mpartner.cz, telefon +420 732 980 222. 

14. Vyloučení odpovědnosti

14.1. Změny technických údajů zboží prezentovaného v katalogu nebo na webové stránce bez předchozího upozornění jsou vyhrazeny. Společnost Melon s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené chybnými nebo nepřesnými údaji, nepřesnou interpretací jakéhokoliv obsahu, obsahu katalogu nebo webové stránky, nebo škody způsobené nesprávným použitím, zapojením nebo nevhodnou instalací výrobku.

15. Ochrana obchodního tajemství

15.1. Všechny informace a dokumenty obchodního charakteru, zejména individuální ceníky, dodací listy, faktury cenové nabídky apod., jsou předmětem obchodního tajemství. Odběratel se zavazuje, že neposkytne tyto dokumenty žádné třetí straně (kromě státních kontrolních orgánů).

16. Řešení sporů

16.1. Všechny obchodní spory budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu 3 rozhodci.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

17.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a dodatky kupní smlouvy či obchodních podmínek jsou platné pouze v písemné formě.

17.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

17.4 Všechna ujednání v těchto Obchodních podmínkách jsou jediným platným zněním. Všechna ostatní ujednání, vyslovená nebo implikovaná v mi­nulosti jsou tímto vyloučeny.